Vi är en oberoende affärsjuridisk advokatbyrå med särskilt fokus på skatterättsliga frågor. Vi har mångårig erfarenhet av såväl svenska som internationella frågor. Genom vårt väletablerade kontaktnät erbjuder vi specialistkompetens inom alla affärsjuridiska områden.

skatterätt transaktioner moms skatteprocess förfarande
XR LEGAL Inkomstskatt Mervärdesskatt Moms Transfer pricing Process

SKATTERÄTT

XR Legal har mångårig erfarenhet av skatterätt både på individ- och företagsnivå och ger rådgivning såväl i samband med förestående transaktioner och affärshändelser som vid skatterevisioner och processer.

XR LEGAL Björn Mårtensson Transaktioner Omstrukturering Koncernbeskattning

TRANSAKTIONER

Förvärv och avyttringar av bolag för med sig en mängd juridiska frågor som kräver såväl erfarenhet som bred kunskap. XR Legal hjälper er hela vägen.

XR Legal Jan Kleerup Moms Mervärdesskatt Momsprocess Förhandsbesked

MERVÄRDESSKATT

I kontorsgemenskap med XR LEGAL finns en av Sveriges främsta experter inom mervärdesskatt. Du kan vara trygg med att momsfrågor hanteras på bästa sätt.

XR Legal Carl Jonas Agrén Skatteverket Förfrågan Föreläggande Övervägande Revisionspromemoria Revision Process Förvaltningsrätt Kammarrätt Högsta förvaltningsdomstol

SKATTEPROCESS, FÖRFARANDE

XR Legal har lång och gedigen erfarenhet av att kommunicera med Skatteverket och domstolarna och biträder som ombud. Vi hjälper er också med analys av beslut och domar.

transfer pricing bolagsrätt generationsskiften utbildning
XR Legal Michel Weimer Prissättning Bench mark

TRANSFER PRICING

Vår ingående och praktiska erfarenhet av transfer pricing gör att XR Legal kan ge er snabb och effektiv rådgivning.

XR Legal Kurs Frukostmöte Nyhetsbevakning

UTBILDNINGAR

XR Legal erbjuder både allmänna utbildningar och skräddarsydda sådana, liksom löpande nyhetsuppdateringar.

XR Legal Advokat Inlösen Indragning Villkorat aktieägartillskott Ovillkorat tillskott Aktieägaravtal

BOLAGSRÄTT

XR Legal bistår med rådgivning gällande bolagsrätt i samband med bolagsbildningar, finansierings-frågor, ägarfrågor, likvidationer och åtgärder vid ägarförändringar m.m.

XR Legal Advokat Utköp Inlösen K10 Sparad utdelning Aktieägaravtal Skatteverket

GENERATIONSSKIFTEN

Generationsskiften medför många frågor av såväl skatterättslig som bolagsrättslig karaktär. Med XR Legals hjälp kan skiftet från en generation till en annan gå så smidigt som möjligt.

XR LEGAL ADVOKAT- BJÖRN MÅRTENSSON CARL JONAS AGRÉN JAN KLEERUP MICHEL WEIMER

XR Legal Advokat XRLEGALADVOKAT BJÖRN MÅRTENSSON

Advokat Björn Mårtensson har arbetat med skattefrågor sedan 1990 och har i huvudsak bistått svenska och internationella företag och dess ägare i inkomstskatte-frågor.

Han har med åren skaffat sig en bred erfarenhet genom att ha arbetat med i stort sett samtliga inkomstskatterättsliga fråge-ställningar. Han har även god kännedom om problemställningar och möjligheter inom civilrätt och redovisning.

Hans styrka ligger i att hantera inkomstskattefrågor i transaktioner, omstruktureringar och incitaments-program i medelstora och större ägarledda företag samt företag med internationell inriktning.

E-post: bjma@xrlegal.se
Telefon: 070 692 37 83

XR LEGAL CARL JONAS AGRÉN ADVOKAT PROCESS SKATTEPROCESS

Advokat Carl Jonas Agrén har arbetat med skatterättsliga frågor i mer än 25 år. Han har drivit och varit ansvarig för domstolspro-cesser på såväl Skatteverket som revisionsbyrå och skattejuridisk byrå och har nått en mycket hög kompetens i frågor som rör skatte-process men även annan förvalt-ningsprocess.

Carl Jonas har också en gedigen kunskap om den skatterättsliga situationen för fåmansföretag och deras delägare.

E-post: cj@xrlegal.se
Telefon: 070 242 77 85

JAN KLEERUP XR LEGAL ADVOKAT

Jan Kleerup är kanske Sveriges mest kunniga expert inom mervärdesskatteområdet. Han är sedan över 40 år verksam med såväl allmän rådgivning som processer i alla instanser och är ett välkänt namn inom mervärdesskatteområdet.

Han är också mycket uppskattad för sina kurser, föredrag, böcker och artiklar inom området och för sina analyser av rättsfall från EU-domstolen och Högsta Förvaltningsdomstolen. Jan är en specialist som bedriver sin verk-samhet i kontorsgemenskap med XR LEGAL.

E-post: jan.kleerup@xrlegal.se
Telefon: 070 516 92 26

XR LEGAL MICHEL WEIMER ADVOKAT

Advokat Michel Weimer har arbetat med skatterättsliga frågor i mer än 15 år, främst med svensk och internationell individ- och företagsbeskattning. Han har särskild erfarenhet och kompetens vad gäller gränsöverskridande om-struktureringar och etablering av företag i Sverige eller i utlandet samt individers flytt till eller från Sverige.

Michel har också mångårig erfaren-het av transfer pricing (internpris-sättning) och av att bistå multi-nationella koncerner med struk-turering och implementering av prissättningsmodeller och upp-rättande av nödvändig internpris-sättningsdokumentation.

Michel har även god kunskap om den skatterättsliga situationen för fåmansföretag och deras delägare.

E-post: michel.weimer@xrlegal.se
Telefon: 070 389 89 28

XR LEGAL ADVOKAT- BJÖRN MÅRTENSSON CARL JONAS AGRÉN JAN KLEERUP MICHEL WEIMER

Royne

Jur kand Royne Schiess har en lång erfarenhet av att lösa komplexa mervärdesskattefrågor inom olika branscher. Hans klienter är såväl börsnoterade bolag som mindre företag och organisationer. Han har medverkat i ett flertal uppdrag åt kommuner och regioner.

Royne hjälper ofta företag med korrespondens med Skatteverket, att driva skatteprocesser i domstol samt söka förhandsbesked hos Skatterättsnämnden.

Royne var mellan 2010 och 2020 ansvarig partner för indirekt skatt på Ernst & Young (idag EY) och byggde även upp gruppen för indirekt beskattning i München.

Royne anlitas ofta som föreläsare på kurser och seminarier.

E-post: royne.schiess@xrlegal.se Telefon: 070 318 92 39

Niclas Söderlund

Jur kand Niclas Söderlund har arbetat med skatterättsliga frågor i mer än 25 år. Han har varit skattechef på några av Sveriges största börsbolag, senast på AB Electrolux och dessförinnan på Telia Company AB. Niclas har mångårig erfarenhet och hög kompetens i frågor om företagsbeskattning, internationell skatterätt och skatteprocess.

Niclas har en bakgrund från kammarrätt och har arbetat på advokatbyrå sedan 2019. Niclas har också en gedigen kunskap om fastighets- och finansiella frågeställningar.

E-post: niclas.soderlund@xrlegal.se
Telefon: 072 545 25 25

xR LEGAL ADVOKAT AB - Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR Version 2023:1 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor gäller för alla tjänster som XR LEGAL Advokat (”XR LEGAL”) tillhandahåller tillsina klienter. Genom att anlita XR LEGAL anses ni ha samtyckttill dessa allmänna villkor. 1.2 Sveriges Advokatsamfunds vägledande reg-ler om god advokatsed gäller också för XRLEGALs tjänster. 1.3 Eventuella avvikelser från dessa allmänna villkor ska avtalas skriftligen. 1.4 Vid eventuella motstridigheter mellan å ena sidan dessa allmänna villkor och å andra sidan Uppdragsbrevet ska Uppdragsbrevet ha företräde.

2 Parternas åtaganden 2.1 XR LEGAL ska utföra Uppdraget med sådan skicklighet och omsorg som följer av för XR LEGAL tillämplig advokatsed. 2.2 Klienten ska på begäran av XR LEGAL utan dröjsmål tillhandahålla sådan komplett och kor-rekt information som behövs för Uppdragets genomförande. Om Klienten, eller tredje man som Klienten anvisat, dröjer med att tillhanda-hålla information och material eller inte vidtar åtgärder som krävs för Uppdragets utförande, kan detta orsaka förseningar och merkostnader.XRLEGAL ansvarar inte för sådana förseningar och merkostnader, vare sig det rör sig om ökade arvodeskostnader eller andra merkostnader. Om inte Klienten och XR LEGAL särskilt har kommitöverens om något annat i Uppdrags-avtalet, baseras Uppdraget på den information och det material som Klienten tillhandahåller. XR LEGAL utgår från att informationen och materialet är korrekt och fullständigt, vilket innebär att XRLEGAL inte självständigt verifierar den information och det material som lämnats. XR LEGAL ansvarar inte för slutsatser eller rekommendationer baserade på felaktig eller brist- fällig information från Klienten eller tredje man som Klienten anvisat. Om det finns uppenbara skäl för XR LEGAL att anta att den informationen som man fått är felaktig eller bristfällig, ska Klienten skyndsamt informeras om detta. Under Uppdragets utförande ska Klienten se till att XR LEGAL utan dröjsmål får löpande information om eventuella förändringar i förutsättningarna för Uppdraget. 2.3 Om det krävs enligt Advokatsamfundets reg-ler skickar XR LEGAL en skriftlig bekräftelse på uppdragets omfattning.

3 Åtgärder enligt lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism 3.1 XR LEGAL har enligt lagen (2017:630) om åt-gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism en skyldighet att inför antagandet av Uppdraget identifiera Klientens företrädare och varje fysisk person som, direkt eller indirekt, äger merän 25 procent av Klienten eller av annan anledning har ett bestämmande inflytande över Klienten ("Verklig huvudman") samt inhämta och bevara relevant dokumentation omdetta. Klienten ska utan dröjsmål lämna den information som XR LEGAL efterfrågar och informera XR LEGAL om de förändringar som sker vad gäller Klientens företrädare och Verklig huvudman i förhållande till den information som lämnats till XR LEGAL inför åtagandet inför antagandet av Uppdraget. 3.2 XR LEGAL ska i enlighet med lag, i den omfattning som är motiverad med beaktande av identifierade risker för penningtvätt och finansiering av terrorism, kontrollera och dokumentera att de transaktioner som utförs stämmer överens med den kunskap som XR LEGAL har om Klienten, dess affärs- och riskprofil och, om det behövs, varifrån dess ekonomiska medel kommer. Vid misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism är XR LEGAL skyldig att rapportera misstankarna till relevant myndighetXR LEGAL kan inte hållas ansvarig för eventuell skada som förorsakats Klienten, direkt eller indirekt, till följd av att XR LEGAL fullföljer sin lagstadgade skyldighet. 4 Behandling av personuppgifter 4.1Inför antagandet av och med anledning av Uppdraget kan XR LEGAL, eller annan som anlitas av XR LEGAL, komma att insamla, använda, överföra, lagra eller på annat sätt behandla information som kan avse en identifierad eller identifierbar fysisk person ("Personuppgifter") i de jurisdiktioner de bedriver verksamhet. XR LEGAL åtar sig att behandla Personuppgifterna i enlighet med de krav som följer av gällande rätt och av XR LEGALs vid var tid gällande integritetspolicy. Se “Personuppgiftsbehandling” på www.XR LEGAL.se för mer information om hur vi behandlar per-sonuppgifter.

5 Avrapportering m.m. 5.1 Om Uppdraget innefattar leverans av dokument ska följande gälla följande gälla. XR LEGAL fullgör sitt Uppdrag genom att leverera slutdokument (i pappersform och/eller elektronisk form) till Klienten. Dokumenten kan omfatta råd och rekommendationer i rapporter, mötesanteckningar, korrespondens, utlåtanden i olika avseenden samt handlingar upprättade på Klientens begäran. 5.2 Under Uppdragets utförande och på begäran av Klienten kan XR LEGAL komma att muntligen (vid telefonsamtal eller möten) och mer informellt lämna svar på direkta frågor eller i övrigt lämna kommentarer. Eftersom detta kan innebära ett snabbt svar på eller en snabb kommentar till ett komplicerat problem där XR LEGAL inte har tillgång till fullständig och korrekt information, blir XR LEGAL inte ansvarig förrän svaret eller kommentaren bekräftats skriftligen. 5.3 Utkast till dokument som XR LEGAL tillhandahåller Klienten under hand utgör inte XR LEGALs slutliga ställningstagande, och Klienten kan därför aldrig förlita sig på eller agera eller avstå från att agera med stöd av sådana utkast. 6 Uppdragets bemanning 6.1 XR LEGAL åtar sig att bemanna Uppdraget med personal på ett sådant sätt att åtagandet enligt punkt 2 uppfylls. Om Parterna i Uppdrags-brevet eller något annat dokument i Uppdragsavtalet har kommit överens om vilka medarbetare som ska ingå i Uppdragsteamet – utan någon särskild begränsning av rätten att byta ut personal – får XR LEGAL byta ut medarbetare om detta inte negativt påverkar Uppdragstagarens åtagande enligt punkt 2, ökar kostnaderna för Klienten eller medför att en eventuell tidsplan i något väsentligt hänseende rubbas. 6.2 Om Uppdragsbrevet inte särskilt reglerar XR LEGALs rätt och möjlighet att anlita underkonsulter, kan XR LEGAL, om det bedöms lämpligt, an-lita underkonsulter förutsatt att dessa upp-fyller XR LEGALs åtagande enligt punkt 2. XR LEGAL svarar för underkonsultens arbete som sitt eget och har rätt till ersättning för arbete som utförts av en underkonsult som ingår i Uppdraget.

7 Arvode, utlägg, m.m. 7.1 Om inte något annat särskilt avtalats i Uppdragsbrevet, ska nedanstående gälla för arvode, utlägg och kostnader, tillkommande skatter och avgifter m.m. 7.2 XR LEGALs arvoden överens-stämmer alltid med Advokatsamfundets gällan-de regler. Arvodet för Uppdraget kommer att debiteras enligt de beräkningsgrunder som an-ges i Uppdragsbrevet. Om sådana beräknings-grunder saknas, kommer XR LEGAL att debitera ett skäligt arvode och då ta hänsyn till bl.a. re-sursåtgång inklusive specialistkunskap, komplexitet i Uppdraget, forskning och know-how som utvecklats av XR LEGAL, användning av teknik och strukturkapital samt om Uppdraget varit så brådskande att arbetet behövt utföras efter ordinarie arbetstid, på helger eller under semesterperioder. Om Uppdragsbrevet anger ett beräknat arvode, ska XR LEGAL underrätta Klienten skriftligen så snart det är uppenbart att det beräknade arvodet kommer att överskri-das. Klienten ska senast inom tio (10) arbets-dagar efter underrättelsen meddela XR LEGAL om man har några invändningar. 7.3 XR LEGAL har rätt till ersättning för utlägg och kostnader i samband med Uppdraget, så-som bl.a. ansöknings- och registrerings-avgifter samt utlägg för resor, kost och logi. Klienten ska betala XR LEGAL den mervärdesskatt eller skatt av annat slag som ska tas ut med anledning av Uppdraget. 8 Fakturering och betalningsvillkor m.m. 8.1 Om inte något annat särskilt avtalats i Uppdragsbrevet ska följande gälla. XR LEGAL faktu-rerar Klienten löpande baserat på det arbete som utförts och de utlägg som gjorts. 8.2 XR LEGAL kan alternativt fakturera Klienten a conto baserat på uppskattat arvode för Uppdraget. I sådana fall ska den slutliga fak-turan för uppdraget ange totalbeloppet för XR LEGALs arvode från vilket det arvode som beta-lats a conto dras av. 8.3 I vissa fall begär XR LEGAL förskott innan uppdraget påbörjas. Förskottet används till att reglera framtida fakturor. Totalbeloppet för arvodet för uppdraget kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet. 8.4 Klienten ska betala senast femton (15) dagarfrån fakturadatum. Vid försenad betalning tas dröjsmålsränta ut enligt räntelagen (1975:635).

XR LEGAL ADVOKAT AB - Allmänna villkor, fortsättning

8.5 Om Klienten inte betalar en fordran i rätt tid,har XR LEGAL rätt att omedelbart avbryta Uppdraget till dess den utestående fordran är till fullo betald, och XR LEGAL är då fri från ansvar för en försening eller någon annan skada som kan bli följden av avbrottet. XR LEGAL har rätt att säga upp Uppdragsavtalet om Klienten efter mer än trettio (30) dagar efter förfallo-dagen ännu inte betalat. Motsvarande gäller om Klienten inte i tid betalar för något annat uppdrag som XR LEGAL utfört. 9 Sekretess, nyttjanderätt och immateriella rättigheter 9.1 XR LEGAL skyddar den information Klienten lämnar till XR LEGAL på lämpligt sätt och i enlig-het med tillämpliga regler om god advokatsed. 9.2 När ett visst uppdrag blivit allmänt känt kan XR LEGAL komma att informera om uppdraget i marknadsföringsmaterial. Sådan information får endast innehålla uppgifter som redan kom-mit till allmän kännedom. Om XR LEGAL har an-ledning att anta att Klienten kommer att rea-gera negativt kommer XR LEGAL att begära Klients medgivande innan information lämnas. 9.3 Klienten har inte rätt att till tredje man eller iden egna organisationen sprida eller använda material som tillhandahålls av XR LEGAL i sam-band med att Uppdraget utförs, såsom resultat iform av exempelvis rapporter som tas fram under Uppdraget ("Resultatet"), i vidare mån än vad som följer av Uppdragsbrevet. XR LEGAL får utan begränsning återanvända eller nyttja inne-hållet i Resultatet av Uppdraget i andra uppdrag förutsatt att man inte genom detta handlar i strid med punkt 9.1.

9.4 XR LEGAL behåller äganderätten till alla immateriella rättigheter, såväl ägda eller utveck-lade före Uppdraget som utvecklade under Uppdraget. Klienten får dock använda sig av immateriella rättigheter ägda eller utvecklade av XR LEGAL för att kunna tillgodogöra sig Resultatet av Uppdraget, men inte i vidare mån än vad som följer av punkt 9.3. Om Uppdraget omfattar eller berör immateriella rättigheter som ägs eller har utvecklats av Klienten och som under Uppdragets gång modifieras eller utvecklas genom insatser från XR LEGAL, behål-ler Klienten den fulla äganderätten till dessa rättigheter. XR LEGAL får dock –om inte något an-nat avtalas i Uppdragsbrevet – återanvända eller nyttja den kunskap och know-how som man genom sina insatser tillfört Klienten, för-utsatt att man inte genom detta handlar i strid med punkt 9.1. Ingendera Part får använda den andra Partens varumärken, logotyp eller andra kännetecken utan uttryckligt och skriftligt samtycke. 10 Intressekonflikt XR LEGAL kan vara förhindrat att företräda en part om det föreligger en intressekonflikt i förhållande till annan klient. Därför genomför vi en kontroll av om intressekonflikt föreligger enligt tillämpliga regler om god advokatsed innan vi åtar oss ett uppdrag. Trots sådana kontroller kan det inträffa omständigheter som gör att vi är förhindrade att företräda er i ett pågående eller framtida uppdrag. Skulle detta inträffa vinnlägger vi oss om att behandla våra klienter rättvist med beaktande av tillämpliga regler om god advokatsed. Med hänsyn till det föregående är det därför viktigt att ni före och under uppdraget förser oss med den information som ni bedömer kan vara relevant för att av-göra om en faktisk eller potentiell intresse-konflikt föreligger. 11 Giltighetstid och uppsägning 11.1 Uppdragsavtalet börjar gälla från den dag som anges i Uppdragsbrevet eller från den dag Uppdraget påbörjas om något startdatum inte anges i Uppdragsbrevet. Uppdragsavtalet gäller fram till dess Uppdraget avslutats. 11.2 En Part får genom ett skriftligt medde-lande säga upp Uppdragsavtalet med omedel bar verkan, om den andra Parten bryter mot villkoren enligt Uppdragsavtalet, avvikelsen är av väsentlig betydelse och en möjlig rättelse inte sker inom trettio (30) dagar från det att en skriftlig begäran framställts. 11.3 En Part får genom ett skriftligt meddelan-de säga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan, om den andra Parten inte kan betala sina skulder eller har konkursförvaltare, före-tagsrekonstruktör eller likvidator utsedd eller om det finns skäl att anta att något sådant kommer att inträffa.

11.4 Vid uppsägning av Uppdragsavtalet ska Klienten betala XR LEGAL arvode, utlägg och andra kostnader enligt punkt 7 som XR LEGAL enligt Uppdragsavtalet är berättigad till fram till upphörandetidpunkten. Om uppsägningen inte görs enligt punkt 8.5 eller om den görs av Klienten och inte grundar sig på ett väsentligt avtalsbrott från XR LEGALs sida, ska Klienten även ersätta XR LEGAL för andra rimliga kost-nader som uppstått i samband med uppsäg-ningen av Uppdragsavtalet. Till sådana kost-nader räknas bl.a. kostnader för underkonsult-avtal, särskilda investeringar som föranleds av Uppdraget och särskilda avvecklingskostnader till följd av att Uppdragsavtalet upphört i förtid. XR LEGAL ska vidta skäliga åtgärder för att så långt möjligt begränsa sådana kostnader. 12 Ansvar 12.1 XR LEGAL är inte ansvarig för en skada som beror på svensk eller utländsk lag eller myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk,blockad, bojkott, lockout eller någon annan liknande omständighet. Ifråga om strejk, blockad, bojkottoch lockout gäller förbehållet även om XR LEGAL själv är föremål för eller vidtar en sådan konfliktåtgärd. 12.2 XR LEGAL genomför Uppdraget i enlighet med gällande regler och utifrån förståelsen av tillämpliga författningstolkningar och dom-slut vid den tidpunkt som Uppdraget eller en del av Uppdraget genomförs. XR LEGAL har inget ansvar för följderna av författningsändringar eller omtolkningar som görs efter det datum som XR LEGAL avrapporterat Uppdraget eller en relevant del av Uppdraget. 12.3 Om inte något annat avtalats i Uppdrags-brevet är resultatet av Uppdraget avsett att endast användas av Klienten, och därför accepterar XR LEGAL inte något ansvar gentemot tredje man eller någon utomstående som försöker utnyttja, dra fördel av eller förlita sig på det arbete som XR LEGAL utfört i Uppdraget. XR LEGAL ska hållas skadeslös av Klienten för varje form av krav på ersättning som tredje man riktar mot XR LEGAL –innefattande XR LEGALs egna kostnader på grund av tredjemanskrav – till följd av att Klienten gjort Resultatet av Uppdraget, eller någon del därav, tillgängligt för tredje man. Klienten blir dock inte ansvarig för tredjemanskrav, om det kan visas att XR LEGAL uppsåtligen har handlat felaktigt eller förfarit grovt vårdslöst. 12.4 Skador i andra fall än de som avses i punk-terna 9.1, 9.2 och 9.3 ska XR LEGAL ersätta endast om XR LEGAL förfarit oaktsamt. XR LEGAL är inte i något fall ansvarig för bortfall av produk-tion, utebliven vinst eller någon annan indirekt skada eller följdskada av något som helst slag.

12.5 Om XR LEGALs ansvar inte regleras i lag är XR LEGALs ansvar för alla skador, förluster, kostnader och utgifter i Uppdraget begränsat till det högsta av antingen två (2) gånger betalat arvode för Uppdraget enligt Uppdragsavtalet eller tio (10) gånger det prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) som gällde när Uppdragsavtalet träffades. Begränsningen gäller dock inte då det visas att XR LEGAL föror-sakat skadan genom uppsåt eller grov vårdslös- het. 12.6 Klienten ska utan dröjsmål skriftligen till XR LEGAL reklamera sådana fel eller brister i utförandet av Uppdraget eller en del av Uppdraget som Klienten upptäcker eller bort upptäcka. Reklamationen ska innehålla tydliga uppgifter om felets eller bristens art och omfattning. Efter en reklamation eller anmärkning ska XR LEGAL beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen – om detta är möjligt – innan Klienten kräver ersättning. Klientens rätt till skadestånd eller annan gottgörelse är förver-kad om reklamationen inte görs inom skälig tid. För att skadeståndskrav ska kunna göras gällande mot XR LEGAL, ska Klienten först göra en reklamation och därefter framställa skadeståndskraven skriftligen senast inom tolv (12) månader efter reklamationen. 13 Rapporteringspliktiga arrangemang enligt Skatteförfarandelagen På grund av advokaters tystnadsplikt har vi inte rätt att rapportera rapporteringspliktiga arran-gemang till Skatteverket. Dock åligger det oss att informera dig som klient att du har en egen skyldighet att själv lämna sådana uppgifter jämlikt 33 b kap Skatteförfarandelagen. 14 Meddelanden Reklamationer, uppsägningar och andra med-delanden avseende Uppdragsavtalets tillämp-ning samt adressändringar ska översändas ge-nom bud, rekommenderat brev, e-post eller telefax till Parternas senast angivna adresser. 15 Partiell ogiltighet Om någon bestämmelse i Uppdragsbrevet konstateras ogiltig, ska detta inte innebära att dessa allmänna villkor eller Uppdragsavtalet i sin hel-het är ogiltiga. I den mån ogiltigheten påverkar en Parts rättigheter eller skyldigheter, ska istäl-let skälig jämkning ske. 16 Tillämplig lag 16.1 Svensk lag, med undantag för dess lag-valsregler, ska tillämpas på Uppdraget. 16.2 Klienter som är konsumenter kan under vissa förutsättningar vända sig till Advokatsam-fundets konsumenttvistnämnd för att få arvodestvister och andra ekonomiska krav mot XR LEGAL prövade. För vidare information, se www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden. 17 Tvister Tvister med anledning av Uppdraget ska avgöras enligt svensk rätt av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

XR LEGAL ADVOKAT AB - personuppgifter

Vår behandling av personuppgifter Det förekommer att personuppgifter lämnas till oss eller att vi inhämtar sådana. Det rör i första hand i kontakten med och förehållande till klienter och klienters företrädare, motparter och motparters företrädare och ombud men också klienters och motparters samarbetspartners och konsulter. Till detta kommer vittnens personuppgifter. Det kan också vara fråga om personuppgifter för leverantörer och liknande samt de som söker anställning hos oss. En stor del av vår kommunikation sker med hjälp av telefon och e-post, vilket i princip alltid innebär personuppgiftsbehandling. Detsamma gäller vid kontakter via Teams, Zoom, Google Meets och liknande. Den som ringer oss, skickar e-post-meddelanden till oss eller har kontakt med oss via Teams, Zoom Google Meets eller liknande, lämnar i regel alltid personuppgifter. I samtliga fall behandlar vi personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning för behandling av person-uppgifter. Personuppgiftsbehandling vid uppdrag Vi samlar in de personuppgifter som lämnas till oss i och kring uppdrag, främst från aktuella personer men ibland också från andra. Ibland kan vi behöva komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från annat håll. De nu aktuella personuppgifterna är till exempel kontaktuppgifter (namn, titel, arbets-givare, postadress, telefonnummer och e-postadress m.m.), identifikationsuppgifter (uppgifter från pass och ID-kort och person-nummer) samt uppgifter för fakturering. Det kan förekomma att personuppgifterna också avser annan information som är relevant för ett uppdrag samt ljud och bildupptagningar i sam-band med domstolsprocesser samt vid webbinarier. Personuppgiftsbehandling i samband med marknadsföring, kurser och events Vi samlar in de personuppgifter som lämnas till oss i samband med registrering för nyhetsbrev, kurser och liknande. De uppgifter som samlas inkan inkludera kontaktuppgifter, titel, arbets-plats. Ibland kan vi också komplettera person-uppgifterna genom inhämtning av information från annat håll. När vi anordnar events kan vi komma att behandla personuppgifter i form av fotografier samt ljud- och bildupptagningar.

Personuppgiftsbehandling i samband med rekrytering Vi samlar in de personuppgifter som lämnas till oss i samband med ansökan om anställning. Bland dessa uppgifter finns utöver sådana uppgifter som nämnts ovan även CV, personligt brev samt information om utbildning och arbetslivserfarenhet, inklusive examens- och anställningsbevis. Om ansökning sker via LinkedIn kan även fotografier och information om utbildning och yrkeserfarenhet hämtas från den arbetssökandes profil. Ibland kan vi också komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från annat håll såsom den arbetssökandes arbetsgivares hemsida. Ändamålen med vår personuppgiftsbehandling  Personuppgiftsbehandling i samband med uppdrag                                                                      För att vi ska kunna fullgöra våra uppdrag mot klienter och samtidigt uppfylla krav som ställs på oss enligt lag och Advokatsamfundets regel-verk måste vi behandla personuppgifter. Dess-utom måste vi utföra obligatoriska jävs- och penningtvättskontroller innan vi accepterar ett uppdrag. Personuppgiftsbehandling i samband med marknadsföring, kurser och events Personuppgiftsbehandling i samband med registrering för nyhetsbrev, kurser och liknande sker av marknadsförings- och kommunikationsskäl för adressering av nyhetsbrev, inbjudningar och administration av kurser m.m. och för att upprätthålla vårt kontaktregister. Personuppgiftsbehandling kring rekrytering Personuppgiftsbehandlingen i samband med rekrytering sker för administration av rekryte-ringar och för bedömning av den sökande, såväli förhållande till dennes kompetens som i förhållande till advokatsamfundets regler kring rekryteringsprocessen.

Laglig grund för vår personuppgiftsbehandling Vid behandling av klientinformation avseende fysiska personer är den lagliga grunden att vi ska kunna fullgöra vårt uppdragsavtal med klienten. I relation till företrädare för klienter samt deras samarbetspartners och konsulter, utländ-ska ombud, vittnen, motparter, motpartsföreträdare och motpartsombud och liknande grundar sig vår personuppgiftsbehandling på vårt berättigade intresse att bedriva vår verksamhet och utföra våra uppdrag. När personuppgifter behandlas i samband med jävs- och penningtvättskontroller, vid arkivering av handlingar efter att ett uppdrag avslutats, samt i vår interna riskhantering, grundas denna behandling på vår skyldighet att fullgöra de förpliktelser vi har, exempelvis i förhållande till bokförings- och penningtvättslagstiftning samt Advokatsamfundets regelverk. Vid behandling av leverantörers eller dess företrädares och andra liknande parters personuppgifter grundas vårt berättigade in-tresse av att ändamålsenlig administration exempelvis kring våra förpliktelser enligt avtal. Om det i något av de ovan nämnda fallen skett en intresseavvägning kring personuppgiftsbe-handlingen, sker behandling om vi bedömer att sådan är nödvändig för vår klients intressen. Det kan också ske att vi behandlar uppgifter när vi bedömer att våra berättigade intressen väger tyngre än eventuella motstående intres-sen och/eller grundläggande rättigheter och friheter. När behandlingen av personuppgifter sker för marknadsförings- och kommunikations-ändamål baseras detta på vårt berättigade in-tresse av att upprätthålla våra affärskontakter, att kommunicera med affärskontakter an-gående vår verksamhet och våra kurser m.m. Vår bedömning är att vårt intresse av att be-handla personuppgifter här överväger enskildasintresse av skydd för den personliga integriteten Arbetssökandes personuppgifter behandlas baserat på vårt berättigade intresse av att kunna hantera rekryteringsprocessen enligt stycket om rekrytering ovan. Vår bedömning är att vårt intresse av att behandla personupp-gifter för detta ändamål överväger enskildas in-tresse av skydd för den personliga integriteten.

Skydd för de personuppgifter vi behandlar För att skydda sådana personuppgifter vi be-handlar har vi vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dem, såväl tekniskt som annars. Vi lämnar inte ut personuppgifter annat än då samtycke finns eller det är nöd-vändigt inom ramen för uppdrag för klienten eller det är finns en lagstadgad skyldighet att göra det (eller att följa ett myndighets- eller domstolsbeslut eller Advokatsamfundets regel-verk). Utöver detta kan personuppgifter få han-teras av exempelvis IT-leverantör som utför arbeten för vår räkning - i sådana fall får upp-gifter endast behandlas enligt vår instruktion. Hur länge sparas personuppgifter? Vi sparar inte personuppgifter längre än nöd-vändigt med hänsyn till ändamålet för behand-lingen, om inte uppgifterna får eller måste sparas längre enligt tillämplig lag. Den vars person-uppgifter behandlas kan också när som helst avregistrera sig genom att kontakta oss på miwe@xrlegal.se Personuppgiftsansvarig Det är XR LEGAL Advokat AB, 559405-9635, Västra Trädgårds-gatan 6A, Stockholm, som är personuppgifts-ansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Den vars personuppgifter behandlas har rätt att: • få veta vilka personupp-gifter vi behandlar om denne, • begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om denne rättas, • begära att vi raderar dennes personuppgifter (om personuppgifterna exem-pelvis inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om ett lämnat samtycke återkallas) eller begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas, • invända mot viss behandling av dennes personuppgifter, samt • under vissa förutsättningar, rätt att få ut sådana personupp-gifter som denne tillhandahållit i ett maskinläs-bart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Rättigheter ovan kan dock vara begränsade med hänvisning till advokaters tystnadsplikt arkiveringsskyldighet. Den som har invändningar eller synpunkter på hur vi behandlar personuppgifter har rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Integritets-skyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling. Vid frågor om eller klagomål på hur vi behandlar person-uppgifter eller begäran om utövande av rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss via e-post på michel.weimer@xrlegal.se eller per brev till XRLEGAL Advokat AB, 559405-9635, Västra Trädgårdsgatan 6A, Stockholm.

KONSUMENTTVISTNÄMDEN

Konsumenttvistnämnden Konsumenttvistnämnden ska pröva tvister mellan konsument och advokat eller advokat-byrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten. Om en tvist uppkommer har en konsument rätt att få tvisten prövad av Konsumenttvist-nämnden. Konsumenten ska först kontakta advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd innan Konsumenttvistnämnden prövar ärendet. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- och yrkesverksamheten. Kontaktuppgifter: Konsumenttvistnämnden Box 27321 102 54 Stockholm https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/